ســامــانــه انتشـــــار محتـــــــوای
تشکل فراگیر گروه های تبلیغی

انقلاب اسلامیدانشجودهه فجرروحانیونسیاسیکتاب

کتاب گفتمان انقلاب اسلامی

معرفی کتاب: «گفتمان انقلاب اسلامی»

سرپرست پژوهش: مسعود صدوق

تهیه و تنظیم: محمد صادق حیدری

ناشر :قم، موسسه انتشاراتی امام عصر(عج)

فهرست اجمالی
مقدمه
فصل اول: خاستگاه انقلاب اسلامی در فرهنگ انبیا
گفتار اول: جامعهشناسی الهی قیام امام خمینی (ره) و منزلت آن در تاریخ
گفتار دوم: مدیریت مقاومتی الهی و مقابلهی آن با دکترینهای سیاسی، امنیتی، دفاعی مدرن
گفتار سوم: ساخت تمدن مقاومتی دینی؛ بهمثابـه وظیفـهی امـت اسـلامی قبـل از ظهـور حضـرت ولیعصر (عج)
فصل دوم: چالش انقلاب اسلامی با ساختارهای تمدن مدرن
گفتار اول: بررسی مدل ادارهی غربی و ادبیات توسعه بهعنوان چالش اساسی انقلاب و نظام اسلامی
گفتار دوم: تبیین آ کادمیـک از ناهنجاریهـای اقتصـادی، فرهنگـی، سیاسـی در سـاختارهای نظـام جمهوری اسلامی
فصـل سـوم: راهبرونرفـت از ناهنجاریهـا در سـه سطح
گفتار اول: تعمیم نهادهای انقلابی؛ مبنای راهکار کوتاهمدت
گفتار دوم: توقف تکامل مادی بهمعنای توقف توسعهی پایدار و همهجانبه؛ مبنای راهکار میانمدت
گفتار سوم: تئوریزهشدن اخلاق از طریق درگیری عقلانیت تفقه با عقلانیـت مـدرن؛ مبنـای راهکـار بلندمدت

دانلود کتاب: کتاب گفتمان انقلاب اسلامی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن