ســامــانــه انتشـــــار محتـــــــوای
تشکل فراگیر گروه های تبلیغی

محتوای تولیدی

 ارزش حق انتخاب در مدل حکمرانی اسلامی | پنج جلسه منبر مکتوب ویژه ی انتخابات

کاری از تشکل فراگیر گروه های تبلیغی کشور

ویژه ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

دانلود

کتاب

مجموعه کتاب انتخاب صالحان | بیانات رهبرمعظم انقلاب

ایده
منبر مکتوب
سخنرانی
پوستر نمایشگاهی
کلیپ
بستن