ســامــانــه انتشـــــار محتـــــــوای
تشکل فراگیر گروه های تبلیغی

منبر

استکبارستیزی در قرآن

استکبارستیزی در قرآن

منبر مکتوب نویسنده : ……………… موضوع : …………………….
سخنرانی استاد پناهیان . استکبار

سخنرانی استاد پناهیان . استکبار

استاد پناهیان . استکبار با موضوع استکبارستیزی
مهارت امیدبانی در قران

مهارت امیدبانی در قران

سخنرانی حجت الاسلام قنبریان با موضوع مهارت امید بانی جلسه ی اول
بستن