بسته محتوایی روشنای امید

شما جوانان باید پیش‌گام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شما است.

حضرت معصومه واسطه فیض امامان

شناسنامه

شناسنامه محتوای بسته‌ محتوایی، شامل اطلاعات کلی بسته فرهنگی گردآوری شده را می‌توانید از این قسمت دریافت کنید:

طلیعه

توضیحات اجمالی بسته محتوایی، شامل معرفی هدف بسته و جامعه مخاطب در بسته را از این قسمت می‌توانید دریافت کنید:

اطلاعات بسته روشنای امید

حضرت معصومه واسطه فیض امامان

جایگاه زیارت حضرن معصومه . استاد مومنی

خصوصیات حضرت معصومه

بستن