ســامــانــه انتشـــــار محتـــــــوای
تشکل فراگیر گروه های تبلیغی

امروزه خدمات و فعالیتهای فرهنگی جایگاه مهمی را در منظومه بایستگی های کشور دارا بوده و حجم زیادی از رهنمودها و تبلیغات رسانه‌ای به این مهم اختصاص داده شده است. اما در این میان، سوالی نیز همواره مطرح است: “چرا با این همه کنش و واکنش فرهنگی، وضعیت خوبی از فرهنگ جامعه مان احساس نمی شود؟” به نظر می‌رسد اگر در یک جامعه، ظاهر و “جسم” کار فرهنگی دارای اهمیت باشد که به حق نیز چنین است؛ لازم است محتوا و “روح” کار فرهنگی اهمیتی دو چندان داشته باشد و اگر به هر بهانه ای (همچون افزایش روزافزونِ مشکلات تهیه مقدمات شکلی کار و …) این مهم اتفاق نیافتد ما با یک اختلال فرهنگی روبه رو هستیم و آن: “عرضه های فرهنگی با قالبها و جسمهای چشم نواز اما کم محتوا و کم جان و حتی بی جان”. و بدیهی است که اولین چیزی که از امور کم جان نیز نباید انتظار داشت؛ تاثیر است. این سامانه با “تجمیع و دسته بندی محتواهای فرهنگی، تبلیغی و …” که به همت تشکل فراگیر گروه‌های تبلیغی طلاب ایجاد شده پاسخی است برای رفع این “اختلال” و قدمی است برای ارتباط مناسب تر بین “ظاهر و محتوا” و یا به عبارتی “جسم و جان” فعالیتهای فرهنگی. این سامانه در کنار وجه “مخزن محتوایی” اش پذیرای آثار محتوایی همه مراجعین محترم خود است که پس از اخذ آن از قسمت سخن و محتوای مخاطبان سامانه و بازبینی در معرض همگان قرار می دهد.
بستن